Programul de finanțare ELECTRIC UP

                Electric up este un program cu finanțare nerambursabilă și se acordă în cuantum de maxim 100.000 EURO pentru instalarea sistemlor de panouri fotovoltaice pentru producerea de energie electrică cu o putere instalată de 100kWp și cel putin o stație de încărcare de minim 22kW pentru vehicule electrice.

                Programul de finanțare electric up se adresează întreprinderilor mici , mijlocii și operatorilor economici din domeniul HORECA pentru instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice cu o putere instalată cuprinsă între 27kWp și 100kWp necesară consumului propriu și livrarea surplusului în Sistemul energetic national și a stațiilor de reîncărcare de 22kW pentru vehicule electrice si hibride plug-in.

                În program se poate acorda, la solicitarea beneficiarului, un avans de până la 30% din totalul cheltuielilor eligibile aprobate.

Pentru a participa în cadrul programului, sunt eligibili IMM-uri și operatori economici din domeniului HORECA, ce îndeplinesc cumulativ condițiile de eligibilitate prevăzute in schema de minimis dintre care se enunță:

 • în cazul operatorilor economici persoanele juridice din domeniului HORECA, desfășoară activități sub codurile CAEN:
  • 5510 – hoteluri și alte facilități de cazare similară
  • 5520 – facilități de cazare pentru vacanțe și pentru perioade de scurtă durată
  • 5530 – parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
  • 5590 – alte servicii de cazare
  • 5610 – restaurante și alte activități de servicii de alimentație
  • 5621 – activități de alimentație (catering) pentru evenimente
  • 5629 – alte activități de alimentație
  • 5630 – baruri și alte activități de servire a băuturilor, n.c.a.
  • 9329 – Alte activități recreative și distractive n.c.a. conform clasificării activităților din economia națională aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997, cu modificările și completările ulterioare
 • deține un contract de furnizare a energiei electrice în vigoare pentru punctul de consum unde solicită finanțarea, cu cel puțin 12 luni consecutive facturate sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive sau perioada corespondentă din activitatea sezonieră, după caz;
 • are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, contribuţiilor şi amenzilor către bugetul de stat, bugeturile locale conform prevederilor legale în vigoare;
 • are deschis un cont la Trezoreria Statului; în caz contrar, operatorul economic se angajează ca în situaţia validării sale, să deschidă acest cont până cel mai târziu la data încheierii contractului de finanțare în vederea decontării cu Autoritatea;
 • nu este sub incidenţa Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă cu modificările şi completările ulterioare, nu are suspendate/restricţionate activităţile economice sau nu se află în situaţii similare; nu se află în procedură de dizolvare, lichidare, desfiinţare, închidere, radiere, inclusiv închidere operaţională, nu se află sub administrare specială; nu face obiectul unei proceduri legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă situaţie similară;
 • se angajează că va întocmi, prin instalatorul ales, toată documentaţia tehnică necesară instalării sistemului de panouri fotovoltaice și a stațiilor de reîncărcare, respectând legislaţia în vigoare, cerinţele operatorilor de distribuţie energie electrică şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • se angajează că va instala sistemul de panouri fotovoltaice și stațiile de reîncărcare prin instalatorul ales, respectând legislaţia în vigoare şi toate criteriile de eligibilitate solicitate prin ghidul de finanţare;
 • ajutorul de minimis solicitat nu urmează a fi utilizat pentru desfăşurarea de activităţi în unul dintre sectoarele prevăzute în cuprinsul anexei 1 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, cu respectarea Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
 • valoarea totală a ajutoarelor de minimis de care solicitantul a beneficiat pe o perioadă de 3 ani consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în cursul căruia depune dosar de finanţare), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în baza schemei de minimis, nu depăşeşte plafonul stabilit prin Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013, precum şi plafonul stabilit prin Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general – inclusiv pentru solicitanţii care deţin calitatea de întreprindere unică;
 • în situaţia în care solicitantul are calitatea de întreprindere unică, aşa cum este definită la art. 2 alin. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, valoarea totală a ajutoarelor de minimis se va calcula prin însumarea ajutoarelor de minimis acordate pe o perioadă de 3 ani consecutivi întreprinderilor care fac parte din întreprinderea unică respectivă
 • Sistemul fotovoltaice cu putere instalată de min. 27kWp și max. 100kWp
 • Cheltuieli cu achiziția cel putin unei stații de reîncărcare de minim 22kW pentru vehicule electrice
 • Cheltuieli pentru proiectare, obținerea avizelor necesare, montare și punerea în funcțiune a sistemului de panouri și stațiilor de încărcare
 • Cheltuieli de consultant și management de proiect
 • Cheltuieli efectuate pentru realizarea și instalarea panoului de informare
 • Cheltuieli efectuate pentru realizarea și instalarea unui sistem de avertizare/semnalizare pentru stația de reîncărcare
 • Stocare, maxim 30% din valoarea puterii instalate a panourilor fotovoltaice

Electric up anexa 1 ghid

Mai jos se detaliază și se explică fiecare coeficient :

CPP – coeficient de performanta a proiectului electric up care variază între 0 și 100 pct , și depinde de urmatoarele :

 • FM – Factorul de multiplicare 45pct
 • FPpv – Factorul de producție energie verde PV 40pct
 • Fuse – Factorul de utilizare SE 5pct
 • FSpv – Factorul de stocare VP 5pct
 • Factorul de cofinanțare PV 5pct

FM – Factorul de multiplicare

                Factorul de multiplicare este prezentat în următorul tabel :

image003

Unde :

          Consum (12) este consumul anual calculat pe vaza facturilor pentru 12 luni consecutive alese de solicitant din perioada 01.01.2019 – 30.10.2020 sau un audit energetic privind consumul estimat pentru 12 luni consecutive.

          PAEpv este producția anuală a  sistemului fotovoltaic propus de finanțare.

Luând un sistem fotovoltaic de 27kWp(puterea minima impus de proiect) amplasat pe un acoperiș plat cu panouri orientate către SUD ( înclinație 10gr.). Acest sistem produce anual o cantitate de energie electrică de 31184 kWh/an.

Dacă vrem sa obținem punctajul maxim de 45pct trebuie să avem un consum de :

6×31184 = 187104 kWh/an.

                La un cost de 0.6Ron/kWh înseamnă o suma de 112262,4 Ron/an pentru energie electrică.

FPpv – Factorul de producție energie verde PVimage004

Acest factor depinde de raportul între puterea panourilor instalate și suma solicitată, dacă se dorește și instalarea unui sistem de stocare a energiei electrice în acumulatori. Acest cost se scade din suma solicitată.

                De exemplu pentru un punctaj maxim la o instalație de 27kWp nu poate să depășească 27000euro(+ acumulatori de stocare).

FUse – Factorul de utilizare SE

image005

Acest factor depinde de puterea și amplasarea stațiilor de încărcare. Pentru un punctaj maxim trebuie să avem în vedere ca stațiile de încărcare trebuie să fie publice și să fie dotat cu acces permanent la o putere instalată pentru 22kW.

FSpv – Factorul de stocare

                Acumulatoarele de stocare sunt opționale și se punctează cu 5 pct. Prețul acumulatoarelor nu influențează factorul de producție a energiei verde PV (FPpv).

Cele 5 puncte se acordă la instalarea unui sistem de stocare cu capacitatea de minim 30% din capacitatea sistemului minim de producere PV instalabil prin program (27kWp) deci rezultă o capacitate minima de stocare de 8.1kWh.

FCpv – Factorul de cofinanțare PV

                Se acordă la sistemele cu o putere instalată minimă de 120kWp și se punctează cu 5 puncte.

 

În acest studiul de caz vrem să verificăm care sunt condițiile pentru un punctaj maxim CPP=100 pentru de finanțare electric up.

CPP=FPpv + FM + Fuse + FSpv + FCpv

 1. FPpv = 40

Puterea instalată în sistemul fotovoltaic trebuie să fie 120kWp (pentru obținerea celor 5 puncte la factorul de cofinanțare PV – FCpv) și suma solicitată maximă de 100000 euro.

 1. FM = 45

Pentru un factor de multiplicare de 45pct. trebuie să avem un consum de 6 ori mai mare decât producția unui sistem 100kWp.

Energia electrică produsă de un sistem fotovoltaic de 100kWp orientat către SUD(10gr) este 115496.36 kWh/an

Consumul de energie electrică anuală necesară este : 6×115496.36 = 692978.16 kWh/an

Luând în calcul costul de 0.6Ron/kWh rezultă un cost anual al energiei electrice de

415786.9 Ron

 1. Fuse = 5

Instalarea stațiilor de încarcare pe domeniul public/privat, cu acces permanent, de cel peste 22kW.

 1. FSpv = 5

Instalare de acumulatoare de stocare cu o capacitate minimă de 8.1kWh.

 1. FCpv = 5

Instalarea unui sistem fotovoltaic de 120kWp.

Luând în calcul panouri cu o putere instalată de 375Wp avem nevoie de 320 de panouri fotovoltaice. Fiecare panou fotovoltaic necesită un spațiu de aprox. 2.2mp de unde rezultă o suprafață necesară de 704mp.

      Panourile se pot monta atât pe acoperișuri înclinate cât și pe acoperișuri plate sau pe sol, si/sau în combinarea acestora.

Concluzii :

Pentru un punctaj maxim este nevoie să avem un consum de energie electrică min. 692978 kWh/an (rezultat din factura de energie electrică sau declarată prin audit energetic) și instalarea unui sistem fotovoltaic de 120kWp cu o capacitate de stocare de 8,1kWh. Instalarea stațiilor de încarcare cu acces permanent la o putere cel putin de 22kW. Suma solicitată pentru acest sistem nu trebuie să depășească 100.000 euro ( fără acumulatori de stocare).

 

Completați formularul pentru consultare - ELECTRIC UP

Detalii autorizate